29.1.10

CIO Business World 2/00

www.cio.cz
Efektivní prace se stávajícími zákazníky v CRM typu SaaS
Mobilní hrozba?
Lovci botnetů - sítě infikovaných a propojených PC
Zabezpečení cloudu
IT v roce 2010 - vývoj trhu a vybrané předpovědi
(Bonus aka) ICT ve stínu krize české ekonomiky
www.akamonitor.cz/plneverze.htm

28.1.10

Windows 7 - průvodce začínajícího uživatele

Na dole uvedené adrese najdete recenzi knihy Josefa Pecinovského a Rudolfa
Pecinovského, vydané v GRADĚ -
www.grada.cz
Kniha je určená pro začátečníky a méně zkušené uživatele počítače.
Seznamuje  čtenáře s novým operačním systémem Windows 7.
Čtenář se naučí vše potřebné, aby mohl systém plně využívat - od instalace
a seznámení se základními pojmy, práce s průzkumníkem, základní nastavení
(obrazovka, spořič obrazovky, postranní panel, hlavní panel, systémový čas,
uživatelé atd.), spouštění aplikací a práci multimédii, přes popis novinek,
kterými se Windows 7 liší od předchozích verzí, až po aplikace dodávané
spolu s Windows 7, především Notepad, MS Paint a WordPad. Čtenář se také
naučí pracovat s Internet Explorerem 8, který je rovněž součástí nových Windows.
Stručně z obsahu:
- Seznámení s Windows 7, základní pojmy a dovednosti
- Úprava hlavního panelu a pracovní plochy, změna rozlišení a pozadí
- Jednoduché zapojení několika počítačů do domácí sítě
- Nové funkce programu Internet Explorer, akcelerátor, navrhované weby
- Správa počítače, zvýšení výkonu, sledování prostředků
- Migrace profilu a zálohování dat
Více informací, včetně podrobnějšího obsahu jednotlivých kapitol,
najdete na TÉTO adrese.
(
http://www.akamonitor.cz/recenze/win7grada.htm)

21.1.10

Agilní přístupy k řízení projektů

Jedním z aktuální trendů v oblasti řízení projektů je t. zv. "agilní přístup".
Z podnětu kol. doc. Skalického jsem se porozhlédl po webu.
Získal jsem přístup k přednášce v angličtině¨. Vybral jsem z ní 40 slajdů, 
které ukazují na jednu z možných cest uplatnění agilního přístupu.
Z výřezů jsem sestavil slideshow, kterou najdete na dále uvedené adrese.
Prosím o trpělivost při načítání slideshow, zvolil jsem moderní šablonu, která
je sice praktická, ale trochu pomalejší.
Adresa slideshow: www.akamonitor.cz/slideshow/Agile-PM/

Druhým zdrojem je bakalářská práce MArtina Bosáka, obhájená na VŠE
v Praze v roce 2008. Najdete ji na adrese:
http://tinyurl.com/yddjzcz

Další článek, nazvaný "Agilní metodiky, a jak dál?" najdete na dále
uvedené adrese.  Alena Buchalcevová z katedry informačních technologií
VŠE Praha, nabízí šírší pohled na uplatnění agilních metod zejména
v oblasti řízení softwarových projektů.
Vybírám abstrakt článku:
"Agilní metodiky mají za sebou již sedm let své existence, vyzrávají
a začínají být skutečně vnímány jako alternativní  a úspěšný způsob vývoje
softwaru. Výsledky celosvětových průzkumů ukazují, že agilní přístupy
v praxi fungují  a jsou akceptovány. Situace v ČR je poněkud jiná.
Většina firem v Česku veřejné metodiky nepoužívá  a rozsah znalostí
o agilních metodikách je v praxi nízký.  Aby bylo možné agilní metodiky
použít, musí být splněny některé základní předpoklady (zákazník součástí
týmu, tým maximálně 8 vývojářů v jedné místnosti apod.).
V posledních letech probíhají výzkumy, které obohacují  agilní metodiky
o nové praktiky, umožňující použít agilní  přístupy i pro projekty, které
nesplňují základní předpoklady  použití agilních metod. Dalším trendem
je podpora  agilního vývoje nástroji, jde zejména o nástroje zaměřené
na podporu nového způsobu řízení projektu, kontinuální integraci
a sestavování produktu a automatizované testy."
Článek  ve formátu PDF najdete na následující adrese:
http://formular-ekf.vsb.cz/formulare/F01/tsw/getfile.php?prispevekid=919
---
http://www.google.com/profiles/
akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

15.1.10

Omluva a informace

Omlouvám se všem, kteří spoléhají na aktualizaci
obsahu této stránky a slibuji, že se polepším.
Aktualizace stránek s monitoringem časopisů,
psaní recenzí knih, zpravodajství o pozoruhodném
obsahu na webu a zejména aktualizace obsahu
25-ti odborných weboglů, mne zaměstnávají do té
míry, že zapomínám na marketing. Kdybyste se
chtěli podívat na stránky weblogu věnovaného
Infoservisu pro ZČU, najdete ho na adrese:
www.akamonitor.cz/infoservis.htm
kde zveřejňuji kopie svých e-mailových zpráv zasílaných
v rámci svého informačního servisu.
Nejnavštěvovanější stránkou mého portálu se během
v monulém rose stala adresa¨:
http://weblogy.akamonitor.cz
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

BPMN Basics, Organizing Your Business Processes - Webinar

Zvládnutí základů procesního řízení již dávno není výsadou
specialistů na BPM. Orientace na zefektivnění procesů se
prolíná s poznatky většíny předmětů vyučovaných na .
S trochou nadsázky lze říci, že vedle znalosti jazyků, práce
s počítači a schopnosti komunikovat, je nezbytná orientace
v základech procesního řízení dalším pilířem
úspěchu každého absolventa VŠ v praktickém životě.

Zavádění procesního řízení bez využití modelovacích nástrojů
je obtížně představitelné. Důležitým rozhodnutím je volba
jazyka modelování. Jedním z prvních modelovacích jazyků byl
jazyk BPEL. Stále více se prosazuje a zdokonaluje další jazyk
označovaný BPMN - Process Modeling Notation, který se osvědčil
jako vhodný nástroj strukturovaného přístupu k organizaci procesů.

Na webu jsem našel krátký webinar, který nový BPMN přibližuje.
Je sponzorovaný firmou IBM a najdete ho na adrese: 
http://tinyurl.com/yhwlrtn ( resp na http://tinyurl.com/arno001).
Název: BPMN Basics, Organizing Your Business Processes
Slajdy jsou jednoduché a srozumitelné, takže mohou posloužit
i jako podklad v přípravě vlastního výkladu tématu BPM.

Přednáška je v angličtině a zde je její abstrakt:
"Business Process Modeling Notation (BPMN) is a newer language
but has been the focus of much attention from business and IT.
As business processes grow more complex, BPMN provides
a  structured way to organize them. But it is important to know
the basics before selecting a BPMN solution. In this screencast,
TechTarget Editorial Director Peter Varhol will discuss
some of
the basics of BPMN, covering such topics as:
- Workflow and sequencing
- How BPMN is different from BPEL
- Flow objects, connecting objects and artifacts
- How "swim lanes" are used
".
Opakuji adresu přednášky:
http://tinyurl.com/arno001
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

14.1.10

Efektivní správa dokumentů

Správa nestrukturovaných informačních zdrojů, jako jsou dokumenty, e-maily,
formuláře, faxy, obrázky, hlasové zprávy apod., představuje velmi náročnou
při tom často podceňovanou část informačního managementu.
V odborném pojmosloví je tato oblast uváděna pod názvem "Enterprise Content
Management". Nejde totiž pouze o péči věnovanou fyzycké podobě dokumentů,
ale především o správu jejich obsahu. Pro informační manažéry je velmi důležité
znát celkovou koncepci aplikační oblasti označované termínem "správa
podnikového obsahu".
 
Proto si vás dovoluji upozornit na novu knihu, kterou vydala GRADA
společně s Českou společností pro systémovou integraci.
Jde o titul nazvaný "Efektivní správa dokumentů" s podtitulkem
"Co nabízí Enterprise Content Management".

Autorka Renáta Kunstová v knize poskytuje přehled základních aplikačních
komponent, které charakterizuje z hlediska jejich účelu, hlavních funkcí
a očekávaných přínosů pro organizaci. Zabývá se správou podnikového obsahu
i v souvislosti s aktuálně platnou legislativou a mezinárodně uznávanými standardy.
Opomenuty nejsou ani aspekty řízení, pozornost je věnována momentálně se
rozvíjející oblasti služeb a v neposlední řádě kritickým faktorům úspěšnosti projektů.
Publikace obsahuje přehled současné nabídky produktů a služeb na našem trhu
a uvádí aktuální trendy, které tento trh ovlivňují. Text je obohacen o příklady
z praxe a řadu odkazů na internetové stránky, na kterých mohou čtenáři
získat další informace.
 
Kniha se může stát důležitým zdrojem poznatků nejen pro odborníky z praxe, ale
i pro pedagogy a studenty VŠ z oblasti informačního managementu.
Více informací se brzo dozvíte z mé recenze, kterou připravuji na konec ledna.
Najdete ji na adrese:
www.akamonitor.cz/newbooks.htm.
Arnošt Katolický
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

9.1.10

Desatero zásad pro hodnocení efektivnosti IS/IT - prof. Zdeněk Molnár

Prof.  Zdeněk Molnar je autorem, který se tématu efektivnost IS/IT věnuje již řadu let.
Jeho přednáška z roku 2000 ještě stále neztrácí na významu pro pochopení klasického
přístupu k této oblasti informačního man
agementu. Uvádím webovou adresu s plným
textem jeho přednášky na konferenci v roce 2000, citát abstraktu a úvodu přednášky
.
Abstrakt
V příspěvku je prezentován obecný model užitku a efektivnosti IS/IT. Důraz je kladen
na nositele užitku IS/IT (majitele, manažery, zaměstnance a zákazníci) a faktory
ovlivňující efektivnost transformace výdajů na IS/IT na přínosy z IS/IT. Přínosy z IS/IT
jsou klasifikovány na finanční a nefinanční, “tvrdé” a “měkké” a ukázána možná
metodika převodu “měkkých” ukazatelů na “tvrdé”. Dále jsou uvedeny závěry
z průzkumu efektivnosti IS/IT v organizacích České republiky. V závěru je uvedeno
desatero zásad pro hodnocení efektivnosti IS/IT.

Úvod
Inspirací pro tento můj příspěvek mi byla situace, ve které se nachází v současnosti
drtivá většina manažerů a majitelů hospodářských organizací, kteří si neustále stěžují
na to, že výdaje do IS/IT neustále trvale rostou a to absolutně i relativně (v porovnání
s ostatními výdaji organizace) a při tom přínosy (užitek) z těchto výdajů jsou velmi
obtížně, ne-li vůbec stanovitelné. To vede často k tomu, že se na IS/IT díváme jako
na nezbytné zlo, se kterým se musíme smířit a dokonce existuje celá řada tzv. skeptiků,
kteří tvrdí že vyjádřit, resp. kvantifikovat přínosy z IS/IT ani nejde a že je zbytečné
se o to vůbec pokoušet. Na celé řadě studií a průzkumů pak dokazují, že není možno
objektivně prokázat nějaký významný vztah mezi investicemi do IS/IT a výkonností
organizace. Toto zjištění nazývají tzv. “Productivity paradoxem”, který byl prvně
použit nositelem Nobelovy ceny ekonomem Robertem Solow, který řekl:
 “S počítači
se setkáváme všude, kromě statistik o produktivitě”
 resp. “Všude samé počítače
a nikde významné zvýšení produktivity”
.
Celý text přednášky prof. Molnára najdete na adrese:
http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2000/Sbornik/Molnar/Referat.htm

8.1.10

Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinností podnikových procesů a efektivností podnikové informatiky

Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytuje informaci
o tématicky pozoruhodném projektu GA201/07/0455:
"Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinností podnikových procesů
a efektivností podnikové informatiky (2007-2009, GA0/GA)
Údaje o projektu:
Cílem projektu bylo vytvořit a ověřit kauzální model vztahu mezi výkonností podnikání,
účinností podnikových procesů a efektivitou podnikové informatiky. Správnost
finálního modelu měla být ověřena na vybraném vzorku organizací v ČR.
Z modelu by měly být pro potřebu managementu podniků (organizací) v ČR
odvozeny metody a nástroje k poměřování výkonu organizace, účinnosti jejich
podnikatelských procesů, efektivity využívání podnikové informatiky a jejich
vzájemné korelace a příčinné provázanosti.
Nástroje měly být navrženy tak, aby s pomocí ověřených kauzalit mezi
podnikatelskými výsledky a podnikovou informatikou podpořily management
podniků (organizací) při rozhodování o dalším směru informatizace jejich
podnikatelských aktivit, posouzení příčinné provázanosti řetězce: cíle podnikání
- podnikatelské procesy - podpora ICT, odhalení případných slabých míst
a příležitostí ve všech třech zkoumaných perspektivách a při cílenějším
manažerském investičním rozhodování v oblasti IT.
Klíčová slova v anglickém jazyce
business performance; process efficiency; ICT effectiveness; corporate value; causal map
Více se o projektu, který měl skončit 12/2009, dozvíte na adrese:
http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GA201/07/0455

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT - otázky formulované v roce 2005

Čas běží velmi rychle. Jsou oblasti, v kterých problémy nemizí,
jen nové přibývají. K takovým oblastem patří nesporně měření
efektivnosti implementace ICT. Proto si myslím, že i po 4 letech
má co říci obsah stránky, kterou jsem věnoval konferenci, která
nesla název:
„Řízení nákladů a měření výkonnosti IT“ Praha 13. - 14. 10. 2005.
Pořadatelem konference byl IIR Praha.
Organizátoři konference postavili v pozvánce následující základní
otázky
, na které by bylo vhodné si i dnes odpovědět:
- je rozvoj IT součástí Vaší firemní strategie?
- považujete náklady na IT ve své organizaci za optimální?
- umíte změřit návratnost investice do IT?
- dokážete přesně definovat potřeby a nároky na IT infrastrukturu?
- odpovídá stav a náklady na ní právě těmto potřebám?
Konference IIR na uvedené otázky mnohé napověděla.
Na níže uvedené webové stránce jsem vypsal dílčí problémy, kterými
se konbference zabývala. Většina z nich je aktuální i dnes
:
- Jakou roli hrají náklady na IT v rámci rozpočtu celé firmy?
- Jaké existují nástroje pro přípravu budgetu nákladů v IT?
- Jaké přínosy má implementace ITILu z hlediska řízení nákladů v IT?
- Jak prosadit u top managementu investici do IT?
- Srovnání nákladů prostřednictvím TCO – aplikace metody
- Identifikace klíčových IT procesů v návaznosti na podnikové procesy
       a stanovení jednoznačné zodpovědnosti za optimalizaci
       příslušného rozpočtu
- Používané finanční metriky a interní „Benchmarking“
- Výhody a způsoby optimalizace a centralizace tiskových systémů
- Optimalizace tiskového systému v praxi - případová studie
- Přínosy a správný postup implementace SLM
- Plánování, nastavení a monitoring SLA- smluv o poskytování
      servisní podpory
- Nejčastější chyby při kalkulaci cen IT – na co si dát pozor?
- Vytvoření portfolia metrik a optimální způsob jejich užití
- Jaké jsou přínosy procesního řízení nákladů v rámci IT?
- Pravidla optimálního užití metody ABC
- Pravidla úspěšné implementace Balanced Scorecard
- Co Vám přinese aplikace benchmarkingu v řízení IT?
Více se dozvíte na adrese:
http://www.akamonitor.cz/naklady.htm

IT best practices in 2009: Lessons learned for 2010

Text, na který odkazuji v této zprávě, představuje naprosto "čerstvý" souhrn
zkušeností s aplikací hlavních nástrojů zvyšování efektivnosti ICT z uplynulého
roku s náznakem jak těchto zkušeností využít v roce 2010.
Publikováno : 07 Jan 2010
Autorství: SearchCIO.com, Staff
Abstrakt:
"Enterprise CIOs will likely remember 2009 as the year "doing more with less"
evolved from an IT best practice into a necessity in the midst of an economic
recession. Although the transition called for cost cutting and tough decisions,
innovative IT organizations thrived, using IT best practices to achieve cost
savings in their core technology areas.
In this month's CIO Briefing, find out how CIOs used IT best practices in areas
such as the IT Infrastructure Library (ITIL), cloud computing, IT outsourcing
and business process management to drive efficiency in their organizations.
You'll also learn how they're carrying these lessons forward in their IT plans for 2010."
---
This guide is part of SearchCIO.com's CIO Briefing series, which is designed
to give IT leaders strategic guidance and advice that addresses the management
and decision-making aspects of timely topics.
Obsah stránky:
Table of contents
- ITIL best practices
- Server virtualization and cloud computing lessons
- IT outsourcing trends
- IT security and risk lessons
- Virtual desktop benefits
- Business process management tools
- IT in 2009: The Real Niel looks back
- More resources
Odkazy:
Celý text najdete na portálu SearchCIO.com, na adrese:
http://tinyurl.com/ya8kfbp ( zkrácená adresa )
Přejete-li si nejdříve ověřit spolehlivost odkazu, použijte:
http://preview.tinyurl.com/ya8kfbp
Arnošt Katolický
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

7.1.10

Zjišťování a řízení přínosu IS/ICT

Patrik Šálek, pracovník firmy KOMIX,  je autorem článku, který se zabývá  přínosy IS/ICT. „Vzhledem k nákladům a náročnosti tvorby informačních systémů je stále více a více důležité mít přehled o tom, co peníze vkládané do vývoje přinášejí.  Na rozhraní mezi účelem (globální cíle) a podporou (cíle informatiky) jsou služby, které ovlivňují určité systémové parametry produkce. Plánováním a měřením těchto parametrů lze podpořit objektivní hodnocení významu jednotlivých řešení.“ To byl citát z úvodu článku.
A ještě jeden odstavec z úvodu pojednání:
Proč se zabývat přínosem IS/ICT?
"Podnikání se změnilo. Krutá vláda dodavatelských firem se postupně mění v je.tě krutěj.í vládu zákazníka. Technologie a s ní i životní úroveň postoupila natolik, .e firmy jsou nuceny se více a více přizpůsobovat jednotlivým zákazníkům a subjektů je na straně nabídky tolik, že tlak na zvyšování efektivnosti nedá spát stovkám manažerů stovek firem. Firma, která se dnes rozhodne působit na trhu, musí počítat s tím, že konkurence nepředstavuje pouze několik regionálních podniků, ale také zahraniční firmy a firmy s odlišným předmětem podnikání (např. sport vs kultura). Jedním z klíčových nástrojů, o které se dnes řada firem, opírá jsou informační technologie. Do informačních systémů, potažmo informačních a komunikačních technologií (IS/ICT) investují firmy miliony. Jejich důležitost je obrovská, což zdůrazňují různí světoví autoři různých prací. Za všechny bych jmenoval otce BPR  Michaela Hammera a Champyho.
Pro dnešní manažery je důležité vědět, jestli právě prostředky IS/ICT jsou nebo nejsou konkurenční výhodou jejich společnosti a zda ty obrovské sumy, které hltají, nejsou vynakládány zbytečněprotože si těmito prostředky nemohou dovolit mrhat. Vedoucí oddělení IT disponují vysokými rozpočty a je také v jejich zájmu prokázat, že tučné sumy, které jsou posílány na konta různých IT firem, jsou vynakládané oprávněně.
Pokud bych shrnul důvody vedoucí ke sledování efektu IS/ICT do jedné věty, jedná se o prokázání efektu a slouží mana.erům firem, vedoucím IT a dodavatelům k tomu, aby mohli rozhodovat a jednat na základě objektivních podkladů." ( konec citátu )
Celý text článku si můžete prohlédnout na adrese:
http://si.vse.cz/archive/proceedings/2002/zjistovani-a-rizeni-prinosu-is-it.pdf


6.1.10

Upozornění na 3 důležité poznatkové zdroje - Infoservis - Katolický

Dobrý den přátelé!
V této zprávě vás upozorňuji na 3 užitečné zdroje poznatků:

a) prosincové číslo časopisu Moderní řízení se opravdiu vydařilo.
Tématem čísla je "Řízení rizik". Místo dlouhého popisování obsahu
jsem si dovolil ofotit stránku s obsahem - najdete ji v příloze
tohoto e-mailu.
Většina pracovníků se s obsahem MŘ může seznámit v rámci kolování
nebo v režimu výpůjčky. Abyste se mohli snadno vráti k číslům,
která jste již vrátili, ofotil jsem stránku s přehledem hesel,
se seznamem speciálů (s odkazem na příslušné číslo ), se seznamem
příloh ( opět s odkazem na číslo a stránky ). Přehled hesel nám
může posloužit i k
porovnání s námi přijatou klasifikací dílčích témat
problematiky řízení
.

b) problematika ( nejen ) velkých podnikových informačních systémů
je dnes již neoddělitelně spojena se systémy označovanými zkratkou
ERP ( Enterprise Resource Planning ).ERP pokrývají plánování a řízení
všech klíčových procesů ve firmách na všech úrovních. Trendem
poslední doby jsou ERP systémy pro střední a menší firmy,
které se vyznačují mimo jiné velkou přizpůsobivostí firemním procesům.
Problematice ERP je věnován rozsáhlý portál "ERPForum".
www.ERPForum.cz. 
ERPForum představuje specializovaný web o ERP systémech. Najdete
zde nejen výklad pojmů spojených s ERP systémy, ale i recenze hlavních
představitelů této skupiny IS, doporučení jak se orientovat na trhu
ERP, dozvíte se co znamená ERP jako služba. Velmi cenná je část,
která prochází krok za krokem projektem ERP.

c) na předchozí zprávu navazuje třetí část e-mailu. Pro FEK jsem
před časem zajistil 10 exemplářů časopisu IT Systems, které jsou
zasílány do chebské knihovny a odtud dle rozdělovníku. V prosincovém
čísle, které vyšlo na přelomu roku, najdete celou řadu velmi cenných
článků, věnovaným aktuálním trendům ve vývoji ICT. Přehled obsahu
najdete na stránce
www.akamonitor.cz/5xnej.htm. Jeden z článků
považuji pro orientaci naší výuky v oboru informačního managementu
za strategicky významý. Jde o článek V. Fouska "
Budoucnost ERP je
v mobilních technologiích
." Za základní předpoklad vývoje IS považuje
autor velmi
efektivní a zároveň intuitivní rozhraní mobilních
aplikací
. Doporučuji nalehavě posoudit, jak dalece jsme v současné
době schopni zabezpečit kvalitní přípravu našich studentů na tento
trend ( HW, SW, personální, metodickou a hlavně systémovou stránku
problematiky řízení informatiky orientovaného na implementaci
mobilních technologií v podnikových řídících systémech).
Zdraví Vás
Arnošt Katolický
------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

 
 
 

5.1.10

ITSystems 12/09

Komplexní virtualizace - synergické efekty
Budoucnost ERP je v mobilních technologiích
Business intelligence pro každého?
Jak efektivně řídit přístup k firemním informacím ( IAM )
Bezpečný vzdálený přístup pro distribuovaná pracoviště
(Bonus aka) Trendy v oblasti tisku
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni