9.1.10

Desatero zásad pro hodnocení efektivnosti IS/IT - prof. Zdeněk Molnár

Prof.  Zdeněk Molnar je autorem, který se tématu efektivnost IS/IT věnuje již řadu let.
Jeho přednáška z roku 2000 ještě stále neztrácí na významu pro pochopení klasického
přístupu k této oblasti informačního man
agementu. Uvádím webovou adresu s plným
textem jeho přednášky na konferenci v roce 2000, citát abstraktu a úvodu přednášky
.
Abstrakt
V příspěvku je prezentován obecný model užitku a efektivnosti IS/IT. Důraz je kladen
na nositele užitku IS/IT (majitele, manažery, zaměstnance a zákazníci) a faktory
ovlivňující efektivnost transformace výdajů na IS/IT na přínosy z IS/IT. Přínosy z IS/IT
jsou klasifikovány na finanční a nefinanční, “tvrdé” a “měkké” a ukázána možná
metodika převodu “měkkých” ukazatelů na “tvrdé”. Dále jsou uvedeny závěry
z průzkumu efektivnosti IS/IT v organizacích České republiky. V závěru je uvedeno
desatero zásad pro hodnocení efektivnosti IS/IT.

Úvod
Inspirací pro tento můj příspěvek mi byla situace, ve které se nachází v současnosti
drtivá většina manažerů a majitelů hospodářských organizací, kteří si neustále stěžují
na to, že výdaje do IS/IT neustále trvale rostou a to absolutně i relativně (v porovnání
s ostatními výdaji organizace) a při tom přínosy (užitek) z těchto výdajů jsou velmi
obtížně, ne-li vůbec stanovitelné. To vede často k tomu, že se na IS/IT díváme jako
na nezbytné zlo, se kterým se musíme smířit a dokonce existuje celá řada tzv. skeptiků,
kteří tvrdí že vyjádřit, resp. kvantifikovat přínosy z IS/IT ani nejde a že je zbytečné
se o to vůbec pokoušet. Na celé řadě studií a průzkumů pak dokazují, že není možno
objektivně prokázat nějaký významný vztah mezi investicemi do IS/IT a výkonností
organizace. Toto zjištění nazývají tzv. “Productivity paradoxem”, který byl prvně
použit nositelem Nobelovy ceny ekonomem Robertem Solow, který řekl:
 “S počítači
se setkáváme všude, kromě statistik o produktivitě”
 resp. “Všude samé počítače
a nikde významné zvýšení produktivity”
.
Celý text přednášky prof. Molnára najdete na adrese:
http://gis.vsb.cz/GIS_Ostrava/GIS_Ova_2000/Sbornik/Molnar/Referat.htm