8.1.10

Řízení nákladů a měření výkonnosti IT - otázky formulované v roce 2005

Čas běží velmi rychle. Jsou oblasti, v kterých problémy nemizí,
jen nové přibývají. K takovým oblastem patří nesporně měření
efektivnosti implementace ICT. Proto si myslím, že i po 4 letech
má co říci obsah stránky, kterou jsem věnoval konferenci, která
nesla název:
„Řízení nákladů a měření výkonnosti IT“ Praha 13. - 14. 10. 2005.
Pořadatelem konference byl IIR Praha.
Organizátoři konference postavili v pozvánce následující základní
otázky
, na které by bylo vhodné si i dnes odpovědět:
- je rozvoj IT součástí Vaší firemní strategie?
- považujete náklady na IT ve své organizaci za optimální?
- umíte změřit návratnost investice do IT?
- dokážete přesně definovat potřeby a nároky na IT infrastrukturu?
- odpovídá stav a náklady na ní právě těmto potřebám?
Konference IIR na uvedené otázky mnohé napověděla.
Na níže uvedené webové stránce jsem vypsal dílčí problémy, kterými
se konbference zabývala. Většina z nich je aktuální i dnes
:
- Jakou roli hrají náklady na IT v rámci rozpočtu celé firmy?
- Jaké existují nástroje pro přípravu budgetu nákladů v IT?
- Jaké přínosy má implementace ITILu z hlediska řízení nákladů v IT?
- Jak prosadit u top managementu investici do IT?
- Srovnání nákladů prostřednictvím TCO – aplikace metody
- Identifikace klíčových IT procesů v návaznosti na podnikové procesy
       a stanovení jednoznačné zodpovědnosti za optimalizaci
       příslušného rozpočtu
- Používané finanční metriky a interní „Benchmarking“
- Výhody a způsoby optimalizace a centralizace tiskových systémů
- Optimalizace tiskového systému v praxi - případová studie
- Přínosy a správný postup implementace SLM
- Plánování, nastavení a monitoring SLA- smluv o poskytování
      servisní podpory
- Nejčastější chyby při kalkulaci cen IT – na co si dát pozor?
- Vytvoření portfolia metrik a optimální způsob jejich užití
- Jaké jsou přínosy procesního řízení nákladů v rámci IT?
- Pravidla optimálního užití metody ABC
- Pravidla úspěšné implementace Balanced Scorecard
- Co Vám přinese aplikace benchmarkingu v řízení IT?
Více se dozvíte na adrese:
http://www.akamonitor.cz/naklady.htm