30.12.11

IT Systems 12/11

www.systemonline.cz            
Budoucnost telekomunikací jsou mobilní daa
Microsoft Dynamics CRM 2011 Online
Jak vtáhnout business do řízení IT
Analýza chování zákazníků pomocí on-line služeb
Systémy pro podporu řízení projektů – Vaše druhé ERP
Elektronické a klasické metody výuky jazyků
(Bonus aka) Cloud computing versus virtualizace

19.12.11

Úspěch - produktuiva a inovace v souvislostech 4/11

www.e-api.cz
FMEA jako nástroj managementu rizik

Životní cyklus výrobku
Kalkulace jako nástroj hodnotového řízení ( 3. Část )
Lean Design – kam směřovat naší aktivitu
Praktická aplikace 3P při optimalizaci výrobních linek

(Bonus aka) Rapid prototyping

12.12.11

Provozujte IT jinak - GRADA - recenze - akamonitor.cz

V roce 2011 vydala GRADA pozoruhodnou knihu s podtitulkem: "Agilní a štíhlý provoz, podpora a údržba informačních systémů a IT služeb". Autory knihy jsou Jaroslav Procházka a Cyril Klimeš.
Na adrese:  http://www.akamonitor.cz/recenze/IT-jinak1.htm jsem vystavil podrobnou recenzi knihy.

Podle anotace, zveřejněné na webu GRADY, má kniha za cíl prezentovat komplexní přístup k agilnímu a štíhlému (Lean) provozu a údržbě, který je postaven na zkušenostech z denní praxe. Tímto přístupem pokrývá nejen provoz, podporu a údržbu, ale je zaměřena i na  proces vývoje IS a IT služeb, organizační strukturu a řízení organizace či způsob uzavírání a formu kontraktů. Problematika je popsána pomocí principů, praktik, doporučení a příkladů z praxe, nechybí ani konkrétní implementační postup a budoucí trendy. 
Ve stručnosti řečeno, odpovídá kniha na následující tři hlavní otázky:
- Jak efektivně dodávat a provozovat IT. 
- Jak IT více propojit s podnikáním a také je měřit z pohledu podnikání. 
- Jak zvýšit kvalitu, spokojenost zákazníků a pracovníků bez nutnosti vysokých finančních investic. 
Celý obsah knihy je rozdělen do 6-ti velkých částí:
- Definice pojmů, současný stav provozu, údržby a podpory IS 
- Agilní a štíhlý provoz a údržba IT systémů 
- Měkké aspekty provozu a údržby 
- Prostředí a celkový obraz 
- Praktická implementace agilního a štíhlého provozu a údržby 
- Podpora nástroji a budoucí vývoj 
Všechny tradiční přístupy, představené v knize, jsou podmíněny nákupem či využitím nových nástrojů, technologií, systémů nebo služeb, na rozdíl od přístupu,  doporučeného v této knize, který se zaměřuje na způsob organizace, provádění a řízení práce se snahou využít existujících nástrojů, zdrojů a pracovníků k dosažení lepších výsledků. Představený postup je zaměřen spíše na měkké aspekty a dovednosti účastníků procesu a na pracovní postupy, spíše než na nástroje a systémy. 
V kontextu implementace zmiňují autoři knihy jeden zásadní fakt. Cílem agilního a štíhlého provozu a údržby není implementovat nový postup, tento postup je pouze prostředkem k ustavení prostředí pro udržitelné doručování kvalitní (naplňující potřeby a očekávání uživatelů) IT služby, zidentifikovat a odstranit problémy v jakékoli rovině podnikání zákazníka a IT služby (organizační, provozní, technické, lidské). 
Na závěr své knihy vyjadřují autoři přesvědčení, že jimi představený přístup, principy a praktiky a také způsob jeho implementace,  pomohou při řešení problémů provozovaných IT služeb a informačních systémů. Autoři v knize odkazují na webový zdroj www.differ.cz, kde jsou jednotlivá témata, zahrnutá do knihy, průběžné diskutována a publikována.
Knihu vřele doporučuji všem náročnějším čtenářům, kterým kniha může nahradit řadu často navzájem nekompatibilních pojednání na dané téma. Po prostudování knihy čtenáři bezesporu usoudí, že  investice do nákupu této knihy byla velmi dobrou investicí s vysokou mírou návratnosti.

4.6.11

ITSystems 5/11

www.systemonline.cz
Firemní procesy – 1.díl – úvod do problematiky
Cloud computing jako alternativa pro malé a střední firmy
Grafické metody pro kontrolu procesů – moderní řízení kvality
Data management pod lupou
ISSS 2011 – přehlídka osobností a diskuse „jak dál“
(Bonus aka( Jak se rodí firemní data mining

2.6.11

Up in the Air: Cloud-based BPM Solutions

Zajímavý článek na téma: BPM a Cloud Computing najdete na dále uvedené adrese. Z článku cituji jeden odstavec:

"BPM has some advantages over other types of solutions when it comes to cloud deployment. BPM is a relatively new class of application, so products are generally already crafted for web-based usage. For the same reason, there are not a large number of “legacy” users who would require retraining. Finally, BPM databases are often not as huge as those of ERP systems or other big software suites, so latency is less of an issue (but not entirely irrelevant, as I’ll explain shortly)."

Celý článek najdete na adrese:

http://www.itbriefcase.net/up-in-the-air-cloud-based-bpm-solutions

5.5.11

ITSystems 4/11

www.systemonline.cz

Cíle sledované manažéry implementací ICT v MSP

Jak proměnit vývojářský tým v sehranou kapelu

Cesta ke cloudu: jak udržet sprvný směr

Harmonigram zakázky a plán lidských zdrojů a cash flow -

Řízení předvýrobních etap - 75% vliv na cenu výrobku

(Bonus aka) Bezpečnost v souvislostech

Příští číslo: podnikové portály, automatizace workflow a j.

19.4.11

ICTM 2011 – Lidské zdroje v informačních technologiích

Jaro představuje období, do kterého jsou tradičně zařazována velmi hodnotná odborná setkání, orientovaná na různé oblasti ICT. Nejinak je tomu i letos a proto se můžeme těšit na tradiční setkání věnované řízení informačních technologií – ICTM. Cílem letošního (sedmého) ročníku konference ICTM je poskytnout odborné znalosti i diskusní platformu pro různé přístupy a názory vztahující se k problematice organizace a využití lidských zdrojů v procesech řízení informačních a komunikačních technologií. Problematika hlavního tématu konference bude probrána z nejrůznějších aspektů, od edukace a výběru lidských zdrojů až po jejich motivaci, řízení a celkové organizační vedení za účelem dosahování vysoké efektivity a výkonnosti. 
Předpokládá se, že přednášky a diskusní příspěvky dají odpověď především na následující otázky:
- Jak se připravují a kvalifikují IT odborníci? Jaké jsou možnosti a trendy v oblasti vzdělávání? Jaká je role různých vzdělávacích institucí?
- Jaké jsou požadavky praxe na lidské zdroje? Jakým způsobem se ověřují kvalifikační a osobnostní předpoklady?
- Jaké jsou možnosti řízení, kontroly a motivace lidských zdrojů?
- Jak řešit zastupitelnost a nepostradatelnost rolí? Jaká je v řízení zdrojů používána nástrojová podpora?
- Jak restrukturalizovat a zefektivnit fungování lidských zdrojů v různých typech organizací? Na čem se dá uspořit, na čem nikoliv?
- Jak řeší problematiku lidských zdrojů procesní rámce a metodiky? Co zde najdeme, co nikoliv?
- Jaká jsou zdravotní rizika a problémy u IT pracovníků? Jak je řešit a předcházet jim?
- Jaká je aktuální predikce potřeby IT odborníků v příštích ob-dobích a v jakých oborech?
- Jaké jsou možnosti a varianty kariérního postupu a profesního směřování IT odborníků?
- Jak ovlivňuje řízení a fungování lidských zdrojů stávající legislativa?
Konference ICTM 2011 budepřínosem nejen pro vrcholové pracovníky, IT ředitele a manažery, nýbrž pro všechny, kteří poskytování služeb informačních technologií ovlivňují nebo jím jsou sami ovlivňováni.
Doporučuji proto sledovat další informace o připravované konferenci na stránkáchwww.ictm.cz/2011. Termín 11. května 2011 ( 9 – 11 hod. ) se blíží, takže na shledanou v Praze v prostorách Národní technické knihovny v Praze, Dejvicích. 

18.4.11

Architektura softwaru - kniha CPress - recenze

 Architektura softwaru - Peter Eeles, Peter Cripps 
Vydal Computer Press, a. s., 2011. Vydání první. 
Na adrese:
najdete původní detailní recenzi vynikající knihy, zaměřené na proces, postup a metody navrhování architektury softwaru. Kniha se zaměřuje na ty úkoly, související s architekturou, s nimiž se může čtenář setkat poměrně často a které může použít v mnoha různých typech organizací, obchodních oblastí, systémů apod. 
Obsah:
- Úvod do architektury softwaru
- Architektura, Architekt, Navrhování
- Základy metody
- Dokumentace architektury softwaru
- Opětovně použitelné prvky architektury
- Úvod do případové studie 
- Definice požadavků
- Tvorba logické architektury 
- Tvorba fyzické architektury 
- Za hranicemi základů 
- PŘÍLOHA A - Metamodel architektury softwaru 
- PŘÍLOHA B - Katalog hledisek 
- PŘÍLOHA C - Přehled metody 
- PŘÍLOHA D - Kontrolní seznam požadavků na architekturu
- Přehled pojmů 
Podtitulek knihy zní: „ Nepostradatelný průvodce návrhem softwarové 
architektury, která funguje“.  Kniha je dobrým rádcem ve všech fázích procesu, jehož cílem je vývoj softwaru. Dozvíte se, co je architektura softwaru, jak se projevuje, kdo ji dělá a jaké jsou její vazby na další části projektů. Základní orientace autorů, je zaměřena na zkoumání metody navrhování. Při tom využívají zejména modelový přístup.
Existuje řada knih, popisujících určité aspekty procesu navrhování softwaru. Některé z těchto knih se věnují například dokumentování architektury softwaru, jiné zase jejímu vyhodnocování. Každý z těchto aspektů zapadá do většího celku, neboť každý z nich představuje důležitý prvek procesu navrhování softwaru. Jedním z cílů knihy autorské dvojice P.Eelese a P. Crippse je ukázat tento větší celek, a to pomocí konsolidovaného pohledu na všechny aspekty navrhování v kontextu typického projektu vývoje softwaru.
Ačkoliv proces, který autoři popisují, může být použit pro mnoho různých druhů iniciativ, omezili se na jedinou případovou studii, díky níž mohou názorně předvést ty klíčové úkoly, jichž se účastní softwarový architekt. Autoři jsou přesvědčeni, že úkoly, popsané v této knize, mohou být  přizpůsobeny potřebám jakékoliv dané situace, a to včetně rozsahu, v němž je každý úkol prováděn.
Tato kniha je určena především softwarovým architektům (či těm, kteří se jimi chtějí stát), snažícím se pochopit to, jak jejich role zapadá do celého procesu vývoje softwaru. Může však být užitečná i pro specializované architekty. Vzhledem k zvolenému přístupu prezentace poznatků, může knihu využít každý, kdo chce lépe pochopit roli softwarového architekta.  Prostudování knihy může být přínosem pro všechny členy vývojového týmu, včetně vývojářů samotných, testerů, business analytiků, projektových manažerů, manažerů konfigurace a procesních inženýrů. Knihu ocení i studenti a pedagogové, kteří chtějí získat představu o rostoucím roli softwarových architektů během procesu vývoje softwaru.
Kniha může být přínosem pro každého, kdo chce navrhovat lepší software, kdo cítí potřebu prověřit a zdokonalit základy architektury  navrženého projektu a kdo se che naučit navrhovat architekturu, která se stane základem úspěšného projektu.
V knize se čtenář naučí:
- znát vazby architektury na další části softwarového projektu
- zvládnout roli architekta v typickém projektu vývoje softwaru
- přesně navrhnout architekturu na základě požadavků
- nasazovat opětovně použitelné prvky architektury
- vytvářet dokumentaci architektury pro další zainteresované strany
- spolupracovat s dalšími členy vývojového týmu
Vydání této knihy bylo provázeno 
zpřístupněním webové stránky:
na které čtenáři najdou dodatečné informace a jejímž prostřednictvím mohou i komunikovat s autory. Stránka je spravována jedním z autorů knihy. Na webu CPressu ( www.cpress.cz ) najdete nejen výstižnou anotaci knihy, ale i její podrobný obsah, kopii úvodu ke knize a vhodně vybranou 
ukázkovou kapitolu s názvem „Základy metody“.

16.4.11

Nový weblog pro aktuální zprávy

V současné době fungují 3 hlavní weblogy, zaměřené na novinky na portálu AKA MONITOR.:
- http://5xnej.akamonitor.cz – pro monitoring obsahu vybraných časopisů z oblasti ICT, ekonomiky, managementu a další.
- http://e7news.akamonitor.cz – AKA NEWS – komentované odkazy na novinky na portálu,
- http://ebooks.akamonitor.cz – původní recenze knih.
16, dubna 2011 k nim přibyl další weblog, který je zaměřen na stručné, rychlé, aktuální zpravodajství o TOP článcích v časopisech, nově vydaných knihách a novém obsahu na webových stránkách v česku a v zahraničí.   

13.4.11

A Practical Approach to Information Management

Na níže uvedené adrese najdete zajímavý článek věnovaný přístupu k informačnímá managementu.

Obsah

- Information management isn’t just a priority, it’s mandatory

- Server virtualization makes the situation worse

- Cheaper storage will not save us

- Information management is the only practical approach

- Protect Completelyeduplicate everywherelete confidently

- Discover efficiently

Adresa článku:  ZDE-ZDE

( http://resources.idgenterprise.com/original/AST-0012575_20817029_GA_SolBrf_InfoMgmtChallenge_01_10.pdf)

21.3.11

Úspěch - produktivita a inovace v souvislostech 1/11

www.e-api.cz

Zkušenosti inovačních projektů v nevýrobní sféře

Shared service centre

Procesně řízený úřad městského obvodu

Náklady v rukou průmyslových inženýrů

Optimalizace procesů v právním odboru

(Bonus aka) Nové trendy v průmyslovém inženýrství

4.3.11

Konference Projektový management 2011

Ve dnech 13. a 14. dubna 2011 se na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskuteční již čtvrtý ročník Konference Projektový management, tentokrát s podtitulem "plán X realita". Na organizaci a realizaci letošního ročníku se budou opět podílet studenti Fakulty multimediálních komunikací. Budete si moci vyslechnout přednášky, případové studie z různých oborů a navštívit zajímavé workshopy. V závěru prvního dne se můžete těšit na příjemně strávený společenský večer.

V rámci konference proběhne taktéž soutěž Microsoft ProjectOn, která si klade za cíl najít a ocenit mladé projektové manažery z řad studentů vysokých škol. Vyhodnocení soutěže proběhne 13. dubna ve Zlíně. Přihlášené projekty mohou očekávat kritiku z řad odborné veřejnosti a nejlepší projekty budou odměněny hodnotnými cenami od společnosti Microsoft.

Postup přípravy obsahové části konference můžete sledovat na adrese:

http://www.konferencepm.cz/2011/

Tamtéž se můžete přihlásit k účasti na konferenci.

Virtualizace 2011 . již 10. března 2011

Již 10.3. 2011 se v Praze, v hotelu Diplomat sejdou odborníci ICT k výměně zkušeností z oblasti virtualizace.
Téma letošní konference je: „ICT efektivnějši  - kdy, jak a čím virtualizovat“.
Názvy přednášek
- Ekonomika virtualizace.
- Architektura řešení Hyper-V Cloud.
- Virtuální svět, reálné přínosy.
- Stává se hardware přežitkem?
- Případová studie nasazení Hyper-V Cloud.
- Virtualizace ve službách diskových úložišť.
- Virtualizace ve službách zálohování.
- Co dělají licence ve virtuálním prostředí?
Podrobné informace o konferenci a přihlašovací formulář najdete na adrese:

2.1.11

ITSystems 12/10

www.systemonline.cz
Moderní řízení lidských zdrojů
Jak si ohlídat outsourcera – etika vztahu
Personální IS budoucnosti  

Vývojáři všech zemí spojte se na Facebooku
Moderní analýzy medicínských dat
(Bonus aka) Hlavní kroky procesu implementace IS
Hodně štěstí v novém roce 2011

http://www.akamonitor.cz/aka-pf-2011.jpg